Stołówka

Zasady korzystania z usług stołówki szkolnej
w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu

  1. Cena obiadu wynosi 2,50 zł.
  2. Wpłata za obiady dokonywana jest z góry w terminie od 01 do 05 danego miesiąca .
  3. Wyjątek stanowią opłaty za żywienie w miesiącach: wrzesień i styczeń, które należy dokonać w pierwsze trzy dni robocze miesiąca.
  4. Wpłat dokonujemy przelewem, zgodnie z harmonogramem i informacją przekazaną uczniom/rodzicom.

Tytuł przelewu: wpłata za obiady/klasa imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc …

  1. Absencję dzieci na obiadach należy zgłaszać najpóźniej do godz. 8.15 w pierwszym dniu nieobecności po numerem telefonu 29 777- 41- 66 lub osobiście w sekretariacie szkoły.
  2. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc.

Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

  1. Jeżeli dzieci uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odliczenie odbywa się automatycznie na podstawie listy sporządzonej przez nauczyciela – organizatora wycieczki (wyjścia).
  2. W miesiącu czerwcu będą odliczane tylko te nieobecności, które zgłoszone będą do momentu dokonania wpłaty.
  3. W przypadku rezygnacji z obiadów, fakt ten należy zgłosić pisemnie u w sekretariacie szkoły do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.

Do pobrania: