UBEZPIECZENIE DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Polisa na nowy rok szkolny została zawarta w firmie Gothaer (dawne PTU – Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń) i działa od 01.09.2017 do 31.08.2018.

Obejmuje wszystkie zdarzenia – nie tylko na terenie szkoły, ale i poza nim: podczas wycieczek i wyjazdów, wakacji, zabawy na podwórku.

Każde dziecko ubezpieczone jest na 15.000 zł, składka od każdego pierwszego dziecka w rodzinie wynosi 35 zł. Drugie i kolejne dziecko w rodzinie (rodzeństwo) za tę samą sumę ubezpieczenia płaci 17,50 zł.

Ubezpieczenie obejmuje przede wszystkim:

  • - świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu (wg tabeli świadczeń stałych w ogólnych warunkach ubezpieczenia);
  • - koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, co umożliwia pokrycie kosztów wizyt lekarskich, odbudowy stomatologicznej zębów, zakupu lekarstw, transportu do szpitala oraz rehabilitacji.

Polisa obejmuje aktywności fizyczne polegającej na:

a) uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji;
b) uprawianiu sportu podczas uczestnictwa w treningach lub zawodach w ramach szkolnych klubów sportowych SKS i UKS;
c) udziale dzieci w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, w których bierze udział klasa;
d) rekreacyjnym uprawianiem sportu.

Polisa nie obejmuje jednak uprawiania sportu poprzez uczestnictwo w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych oraz pozaszkolnych klubach, związkach i organizacjach sportowych, ani uczestnictwa w SKS i UKS przez dzieci należące do klas sportowych.

W tym roku szkolnym zgodnie z ustawą w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek rodzic lub opiekun prawny dziecka musi wyrazić pisemną zgodę na udzielenie ochrony ubezpieczeniowej (lista do podpisu dostępna u wychowawcy lub w sekretariacie).

Do pobrania: