Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu

Do pobrania: Regulamin Rady Rodziców

Nr konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu:
76 8015 0004 0197 3640 2005 0001

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018
kl. 1aSP – p. Sylwia Górczak
kl. 1bSP – p. Sylwia Kruk
kl. 2aSP – p. Robert Pacuszka
kl. 3aSP – p. Anna Świderska
kl. 3bSP – p. Dagmara Malinowska
kl. 4aSP – p. Ewa Sobolewska
kl. 4bSP – p. Małgorzata Wdziekońska
kl. 5aSP – p. Emilia Mielnik
kl. 6aSP – p. Dorota Kulesza
kl. 2aG – p. Nina Kacprzuk
kl. 2bG – p. Bożena Jusińska
kl. 2cG – p. Piotr Ciszyński
kl. 2dG – p. Monika Wdziekońska
kl. 3aG – p. Agnieszka Kaska
kl. 3bG – p. Robert Szydlik
kl. 3cG – p. Anna Ciszyńska
kl. 3dG – p. Marta Getka
kl. 3eG – p. Elżbieta Banaszek

 

Rozstrzygnięcie konkursu na klasę z największą frekwencją wpłat na rzecz budżetu Rady Rodziców

 

-> Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego <-

 

 

 Program II Mazowieckiej  Regionalnej  Konferencji Rad Rodziców –  06.11.2018r.
(Rady Rodziców – ważni uczestnicy życia szkół)

9.00-10.00:  Rejestracja uczestników

10.00-10.10:  Otwarcie Konferencji:  Mazowiecki Kurator Oświaty

10.10-10.20:  Wystąpienia Gości Honorowych

10.20-11.00:  Miejsce i rola rad rodziców w polskim systemie  oświaty, w świetle  obowiązujących regulacji prawnych:  Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice  Szkole”

11.00-11.40:  Dyrektor szkoły – partner i sojusznik rady rodziców w budowaniu  współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego oraz  tworzeniu i realizacji  programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły: Mirosława Grzemba-Wojciechowska, Pełnomocnik Fundacji „Rodzice Szkole”                  

11.40-12.00:  Egzamin ósmoklasisty – co warto wiedzieć?:  Przedstawiciel Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

12.00-12.30:  Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020:  Przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty

12.30-13.00:  Przerwa kawowa / konferencja prasowa/

13.00-14.00:  Gospodarka finansowa rad rodziców:

– jak założyć i prowadzić rachunek bankowy rady rodziców?

– jak przygotować preliminarz budżetowy rady rodziców?

– jak pozyskiwać dodatkowe środki na działalność rad rodziców (festyny

szkolne, loterie fantowe, konkursy, darczyńcy zewnętrzni)?

– jak prowadzić dokumentację finansową  rad rodziców?

– jakie zapisy dotyczące gospodarki finansowej rad rodziców powinny  się znaleźć w Regulaminie rady rodziców? :  Krzysztof Zuba, Pełnomocnik Fundacji „Rodzice Szkole”

 14.00-14.45:  Dyskusja, Pytania i odpowiedzi

14.45-15.00:  Podsumowanie i zakończenie Konferencji:  Mazowiecki Kurator Oświaty, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Uwaga:
Po wystąpieniu każdego z prelegentów organizatorzy przewidują 10 minut na pytania  i odpowiedzi.

Do pobrania: Zaproszenie do udziału w konferencji

 

 INFORMACJA

Plan porządku zebrania Rady Rodziców dn. 02.02.2018r.

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Potwierdzenie quorum ( w przypadku braku quorum rozpoczęcie zebrania po 10 min )
 3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Rady Rodziców
 4. Bal karnawałowy – 7 luty (środa)
 5. Dyskusja na temat palenia papierosów przez uczniów – możliwości zapobiegania
 6. Nagrody za udział w konkursach- szukanie funduszy
 7. Wnioski Dyrektora Szkoły
 8. Preliminarz wydatków
 9. Wolne wnioski
 10. Ustalenie terminu następnego zebrania
 11. Zakończenie zebrania

ZE SPRZEDAŻY CIAST WPŁYNĘŁO 527, 50 ZŁ.