Moja przyszłość

Projekt Województwa Mazowieckiego pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Województwa Mazowieckiego pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin realizacji: od września 2014r. do grudnia 2014 r. oraz od stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r. , w następującym podziale:
a. zajęcia z nauki języka obcego;
b. zajęcia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych;
c. zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym.
Projekt „Moja przyszłość” w naszej szkole ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pn. „Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – europejskie ramy odniesienia”, stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu jest twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo – lekcyjnych. Dodatkową zaletą projektu jest objęcie dzieci wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Każdy uczeń jest zobowiązany do udziału we wszystkich typach zajęć. Udział uczniów w zajęciach jest nieodpłatny.
W Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu prowadzone są następujące zajęcia:
Język angielski- p.Urszula Zaremba
Geografia – p.Hanna Dąbrowska
Chemia – p.Anna Pakuła
Matematyka- p. Beata Gliwicka
Doradztwo zawodowe – p.Katarzyna Sadurska

 

Harmonogram zajęć projektu „Moja przyszłość”

 Matematyka – środa 14.20 – 16.00

Język angielski – luty: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek – 7.00 – 7.45

marzec: poniedziałek, środa – 7.00 – 7.45

kwiecień: poniedziałek 7.00 – 7.45

maj poniedziałek 7.00 – 7.45

czerwiec: poniedziałek 7.00 – 7.45

Geografia – poniedziałek 14.20

Doradztwo zawodowe – piątek 14.20

Chemia – czwartek 14.20