Historia szkoły

Historia naszego gimnazjum związana jest z reformą oświaty z 1999 roku. Jednym z jej założeń było utworzenie gimnazjów, które miały obejmować dwa ostatnie roczniki szkoły podstawowej i jeden szkoły średniej. Od tej chwili edukację w szkole podstawowej uczniowie kończyli po sześciu klasach.

Gimnazjum w Tłuszczu powstało 1 września 1999r. w wyniku reformy systemu oświaty. Jego uczniami zostali absolwenci Szkoły Podstawowej w Tłuszczu, Szkoły Podstawowej w Ołdakach i Szkoły Podstawowej w Kozłach. Początkowo siedzibą Gimnazjum w Tłuszczu była Szkoła Podstawowa w Tłuszczu przy ulicy Kościelnej 1, do której uczęszczali uczniowie z Tłuszcza i Kozłów, filią zamiejscową było Gimnazjum w Ołdakach. Pierwszy rocznik to 172 uczniów uczących się w 7 oddziałach klasowych. Pierwszym dyrektorem szkoły została mgr Grażyna Roszczyk, nauczycielka języka polskiego.

1 września 2001r. uczniowie rozpoczęli naukę w nowej szkole przy  ul. Radzymińskiej 2 w Tłuszczu. Uroczyste przecięcie wstęgi zainicjowało nowy rozdział w życiu szkoły i w życiu 519 uczniów uczących się w 19 oddziałach oraz całej kadry pedagogicznej, a także pozostałych pracowników szkoły. Klas było tak dużo, bo zlikwidowano filie zamiejscową i wszyscy uczniowie zaczęli uczyć się w jednej szkole. Wicedyrektorem został nauczyciel wychowania fizycznego mgr Waldemar Sitek.

Od 1 września 2003r. utworzono Zespół Szkół w Ołdakach. Uczniowie, którzy dojeżdżali do Gimnazjum w Tłuszczu, rozpoczęli naukę bliżej miejsca zamieszkania. Nadal są dowożeni do gimnazjum absolwenci Szkoły Podstawowej Kozłach.

Ważną datą w historii naszej szkoły jest 20 maja 2005r., kiedy to Patronem Szkoły została Królowa Jadwiga. Społeczność naszego gimnazjum była pierwszą na terenie Gminy Tłuszcz, która miała swojego patrona. Konkurs wyłaniający kandydata na patrona szkoły ogłoszono wcześniej. Uczniowie i ich rodzice, a także nauczyciele wybrali Królową Jadwigę na Patrona. Ówczesne władze miasta wraz z dyrekcją Szkoły dokonały odsłonięcia tablicy pamiątkowej i przecięcia symbolicznej wstęgi. Uroczystość uświetniła wystawa poświęcona życiu Królowej Jadwigi, którą przygotowała młodzież naszego gimnazjum. A także królowa ze swoim dworem w strojach stylizowanych na epokę, w której żyła Nasza Patronka. W uroczystym nadaniu imienia szkole uczestniczyli zaproszeni goście, uczniowie i nauczyciele. Od tej chwili pełna nazwa naszej szkoły to Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu. Co roku w rocznicę wydarzenia uroczyście obchodzimy Dni Patrona. Początkowo świętowaliśmy jeden dzień, a od 2013r. uroczystości odbywają się dwa dni. Coroczne obchody poprzedzone są starannymi przygotowaniami, wymagającymi od uczniów i nauczycieli cierpliwości, zaangażowania i pracy twórczej. Organizowane są konkursy, wystawy związane z Patronką, uczniowie przedstawiają inscenizacje przybliżające społeczności szkolnej postać Królowej Jadwigi.

Od 1 września 2007r. dyrektorem szkoły został mgr Waldemar Sitek, wicedyrektorem nauczyciel matematyki i języka angielskiego mgr Anna Rychta. Związana z naszą szkołą od początku dyrektor mgr Grażyna Roszczyk objęła stanowisko Głównego Specjalisty do spraw Oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy.

1 września 2012r. nowym dyrektorem Gimnazjum  im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu została mgr Anna Rychta, natomiast wicedyrektorem – nauczyciel matematyki, mgr Joanna Radomska.

Wyjątkowo uroczyście obchodziliśmy Dnia Patrona w roku 2013, bo 22 maja  w Społecznym Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej została otwarta wystawa „Nasz wielki patron. Święta Jadwiga Królowa”. Wystawa dotyczyła życia, panowania i działalności Królowej Jadwigi – prezentowała jej obecność w historii, sztuce i literaturze, poprzez odpowiednio dobrany materiał. Zaproszonych na wystawę gości, witał królewski orszak gimnazjalistów, Jadwiga i Jagiełło (w postacie wcielili się: Olga Mościbrodzka i Krystian Karlewski) razem z dworem. Wystawę otworzył uroczyście prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej Tadeusz Sasin. Przemawiali także burmistrz Tłuszcza Paweł Marcin Bednarczyk, dyrektor Gimnazjum im. Królowej Jadwigi Anna Rychta oraz proboszcz Parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu ks. dziekan Władysław Trojanowski. Wszyscy przemawiający podkreślali wyjątkowe zasługi Królowej Jadwigi dla nauki i kultury polskiej, a jej postawę życiową stawiali za wzór dla młodych Polaków. Nie było to zatem zwykłe otwarcie ekspozycji, ale prawdziwe święto o wyjątkowym charakterze nie tylko dla społeczności gimnazjum ale również dla mieszkańców miasta.

Od 1 września 2014 mamy nowego wicedyrektora, jest nim nauczyciel matematyki mgr Beata Gliwicka.

Bazę lokalową szkoły stanowi nowy budynek z 12 pracowniami przedmiotowymi, wyposażonymi w nowoczesne środki audiowizualne i pomoce dydaktyczne oraz dwie pracownie komputerowe ze stałym internetowym łączem, 2 pracownie z tablicami interaktywnymi (przenośnymi), gabinet medycyny szkolnej, biblioteka i świetlica. Bolączką szkoły jest brak sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia i boiska sportowego. Jednak mimo trudnych warunków nasi uczniowie mają sukcesy sportowe. Od roku szkolnego 2013/2014 prowadzimy dziennik elektroniczny, z czego są zadowoleni rodzice uczniów. W 12 oddziałach uczy się obecnie 318 gimnazjalistów, nad którymi opiekę dydaktyczną i wychowawczą sprawuje 35 nauczycieli i 14 pracowników obsługi.