Egzamin ósmoklasisty 2020

Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020
jest przeprowadzany:

 • Język polski – 21 kwietnia 2020 r. godz. 9.00
 • Matematyka – 22 kwietnia 2020 r. godz. 9.00
 • Język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. godz. 9.00
 1. Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia.
 2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
 3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 4. Część pierwsza egzaminu – język polski – trwa 120 minut.
 5. Część druga egzaminu – matematyka – trwa 100 minut.
 6. Część trzecia egzaminu – język obcy nowożytny – trwa 90 minut.
 7. Uczniowie po otrzymaniu arkuszy egzaminacyjnych sprawdzają kompletność arkusza egzaminacyjnego
 8. Przed rozpoczęciem każdego zakresu odpowiedniej części egzaminu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego, uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.
 9. Uczniowie korzystający z dostosowań nie kodują zeszytów zadań egzaminacyjnych oraz kart odpowiedzi. Czynności te wykonują członkowie zespołu nadzorującego.
 10. Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
 11. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 12. Na egzaminie nie można korzystać ze słowników oraz kalkulatora.
 13. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
 14. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
 15. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.
 16. Uczniowie mają zakaz wnoszenia i korzystania w sali egzaminacyjnej z urządzeń telekomunikacyjnych.
 17. W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.
  W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. O konieczności wyjścia z sali uczeń sygnalizuje poprzez podniesienie ręki.
 18. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie
  z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
 19. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować.
 20. Uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania w czasie egzaminu.
 21. Wyniki egzaminu uczniowie poznają 19 czerwca 2020r. natomiast zaświadczenie otrzymają 26 czerwca 2020r.