Egzamin Gimnazjalny 2019

Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany:

 • część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)
  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
 • część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00
 • język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
 1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
 2. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 3. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:
  1. w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
  2. w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz
   z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii
  3. w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
 4. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.
 5. Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:
  1. języka polskiego – trwa 90 minut
  2. historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut.
 6. Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, obejmująca wiadomości i umiejętności
  z zakresu:

  1. matematyki – trwa 90 minut
  2. przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 60 minut.
 7. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego:
  1. na poziomie podstawowym – trwa 60 minut
  2. na poziomie rozszerzonym – trwa 60 minut.
 8. Uczniowie po otrzymaniu arkuszy egzaminacyjnych sprawdzają kompletność arkusza egzaminacyjnego
 9. Przed rozpoczęciem każdego zakresu odpowiedniej części egzaminu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego, uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.

Uczeń koduje:

 1. w części pierwszej z zakresu:
 2. w części drugiej z zakresu:
 3. w części trzeciej:
 • historii i wiedzy o społeczeństwie – zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi
 • języka polskiego – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi
 • przedmiotów przyrodniczych – zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi
 • matematyki – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi
  (w przypadku tego arkusza – w związku z przeprowadzanym e-ocenianiem – kodowaniu będą podlegać obie kartki przeznaczone na zapisanie rozwiązań zadań otwartych; szczegółowe instrukcje zostaną przekazane przez okręgowe komisje egzaminacyjne).

– w przypadku arkusza na poziomie podstawowym – zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi

– w przypadku arkusza na poziomie rozszerzonym – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę

 1. Uczniowie korzystający z dostosowań nie kodują zeszytów zadań egzaminacyjnych oraz kart odpowiedzi. Czynności te wykonują członkowie zespołu nadzorującego.
 2. Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
 3. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 4. Na egzaminie gimnazjalnym nie można korzystać ze słowników oraz kalkulatora.
 5. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
 6. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
 7. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.
 8. Uczniowie mają zakaz wnoszenia i korzystania w sali egzaminacyjnej z urządzeń telekomunikacyjnych.
 9. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.
  W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. O konieczności wyjścia z sali uczeń sygnalizuje poprzez podniesienie ręki.
 10. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie
  z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
 11. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować.
 12. Uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania w czasie egzaminu.
 13. Wyniki egzaminu uczniowie poznają 14 czerwca 2019r. natomiast zaświadczenie otrzymają 21 czerwca 2019r.

W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.