Pedagog szkolny

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna obejmuje m.in.

 • Zajęcia integracyjne
 • Zajęcia profilaktyczne (dotyczące nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii, HIV i AIDS),
 • Zajęcia wychowawczo – edukacyjne (m.in. zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, empatii, czyli wyzbywania się zachowań egoistycznych, konformizmu i nonkonformizmu, pogłębiania samoświadomości, rozwoju osobistego i poczucia własnej wartości oraz zajęcia związane z wyborem dalszego kształcenia),
 • Specjalistyczne zajęcia (grupowe lub indywidualne) o charakterze terapeutycznym,
 • Porady dla uczniów,
 • Porady, konsultacje dla rodziców,
 • Porady i konsultacje dla nauczycieli,
 • Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.