Psycholog szkolny

ZADANIA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

  1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia  u jego uczestnictwo w życiu szkoły.
  2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły, udzielenie uczniom pomocy psychologicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
  3. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
  4. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeń zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
  5. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości predyspozycji i uzdolnień uczniów.
  6. Współpraca z rodzicami ucznia, wychowawcami i nauczycielami w zakresie planowania i koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  7. Ocena efektywności udzielonej pomocy i formułowanie wniosków dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

Psycholog szkolny – mgr Samanta Kościelniak- Ścieszko
godz. pracy:  poniedziałek i środa 8.00 – 13.15