Koło Ekologiczne ,,EKO-ECHO’’

CELE I ZAŁOŻENIA

 • Wytworzenie bliskich więzi ze środowiskiem gminy poprzez obserwacje w terenie;
 • Pobudzanie świadomości ekologicznej;
 • Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody, wyrabianie nawyków umiejętnego jej chronienia;
 • Zrozumienie zmian zachodzących w przyrodzie pod wpływem działań człowieka;
 • Kształtowanie umiejętności planowania i podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w najbliższym otoczeniu;
 • Podnoszenie kultury ekologicznej środowiska rodzinnego, szkolnego i najbliższego otoczenia;
 • Pogłębianie wiedzy o własnym regionie, poznanie obiektów przyrodniczych, ukazywanie specyfiki środowiska przyrodniczego gminy oraz dostrzeganie możliwości ich wykorzystania;
 • Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku i podnoszenie sprawności fizycznej
 • Uświadomienie, że „3 – majmy się zdrowo” to nie tylko prawidłowe odżywianie, ale także harmonia ciała i umysłu, zdobywanie wiedzy, otwarcie się na problemy innych ludzi;

TREŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

 1. Poznanie pojęcia ekologii jako nauki i podstawowych pojęć ekologicznych.
 2. Umiejętne rozpoznawanie i tłumaczenie zależności występujących w środowisku przyrodniczym.
 3. Poznawanie różnorodności zjawisk przyrodniczych.
 4. Dostrzeganie piękna otaczającej przyrody.
 5. Ochrona potencjałów przyrody ożywionej i nieożywionej.
 6. Dostrzeganie i wskazywanie zagrożeń prowadzących do zachwiania równowagi biologicznej w przyrodzie oraz próby poszukiwania racjonalnych rozwiązań ekologicznych.
 7. Ekonomiczne i rozumne wykorzystanie zasobów natury.
 8. Kształtowanie umiejętności wnikliwej obserwacji otaczającego środowiska naturalnego i wyciągania odpowiednich wniosków.
 9. Budzenie świadomości ekologicznej i wdrażanie do prowadzenia ekologicznego trybu życia.

PLAN PRACY KOŁA EKOLOGICZNEGO

1. Spotkanie organizacyjne(wrzesień)
– ustalenie zasad współpracy;
– przygotowanie harmonogramu spotkań;
– założenie teczki spotkań.

2. Zanieczyszczone środowisko a zdrowie człowieka. Jakie choroby u ludzi, zwierząt i roślin wywołuje zanieczyszczone środowisko? (październik)
– zadymione powietrze
– zanieczyszczone rzeki i inne zbiorniki wodne
– stosowanie nawozów sztucznych
– skażona żywność
– rozwój techniki i motoryzacji
Wykorzystanie plansz, ilustracji, plakatów
Praca z materiałami źródłowymi (słowniki, encyklopedie, czasopisma).

3. Ekologiczne sposoby przemieszczania się. Historyjka obrazkowa „Sposoby ekologicznego przemieszczania się”. (listopad)
Układanie haseł dotyczących roweru jako ekologicznego środka lokomocji.

4. Sposoby ochrony człowieka przed skutkami zanieczyszczenia środowiska. Praca w grupach – projektowanie: (grudzień)
– bariery zieleni jako ochrony przed hałasem i spalinami;
– ochrona powietrza (paliwo ekologiczne); filtry na kominach;
– budowa oczyszczalni ścieków;
– naturalne nawożenie gleby;
– ekologiczne środki transportu.

5. Rośliny chronione w naszej gminie. Oglądanie albumów z ilustracjami roślin chronionych w Polsce.   (luty)
Wycieczka w celu poszukiwania i obserwacji chronionych roślin w ich naturalnym środowisku.
Tworzenie rymowanek o wybranej roślinie chronionej.

6. Pomniki przyrody. Poszukiwanie starych drzew, pomników przyrody w okolicy. (marzec)
Prezentacja pt. „Rezerwaty i pomniki przyrody w gminie Tłuszcz”.

7. Przeprowadzenie konkursu fotograficznego. (kwiecień)
8. Potrafimy żyć w harmonii ze środowiskiem naturalnym – podsumowanie pracy koła ekologicznego. (maj)

EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacji będzie podlegać:
1. Użyteczność – czy program wyposaża ucznia w wiadomości i umiejętności przydatne w życiu.
2. Ciekawość – czy program wyzwala aktywność, inicjatywę, rozwija zainteresowania.
3. Strategia- czy stosowane metody i formy pracy są skuteczne.
4. Stopień realizacji celów.
5. Co utrudnia i co ułatwia jego realizację.
Praca koła podsumowana będzie różnymi metodami (ankieta, obserwacje, wpisy do teczki spotkań).