Zajęcia geograficzne

Na zajęcia geograficzne zapraszam przede wszystkim tych, którzy chcą:

 1. Rozwijać zainteresowania geograficzne,
 2. Rozszerzać swoje wiadomości ponad program nauczania,
 3. Pogłębiać umiejętności praktyczne stosowane w naukach geograficznych,
 4. Poznawać różnorodność kulturową, obyczajową, religijną i rasową ludzi żyjących na świecie,
 5. Odkrywać tajemnice i piękno przyrody ożywionej i nieożywionej,
 6. Przekonać się, że należy szanować inne narody,
 7. Przekonać się, że przyrodzie też należy się szacunek i nasza ochrona.

Na zajęciach uczniowie kształtują umiejętności:

 1. Wypowiedzi ustnej,
 2. Dyskutowania z zachowaniem zasad komunikacji,
 3. Aktywnego słuchania,
 4. Szukania, selekcjonowania i analizowania informacji,
 5. Opracowania i przedstawiania własnych prezentacji,
 6. Obserwacji pośredniej, a w miarę możliwości i bezpośredniej.

Plan pracy

Proponowane treści geograficzne:

 1. Wszechświat,
 2. Przyroda wybranych gór świata,
 3. Najpiękniejsze parki narodowe w Polsce i na świecie,
 4. Najciekawsze miejsca w Polsce (wirtualna wycieczka),
 5. Obiekty kulturowe i przyrodnicze z listy UNESCO na wybranym kontynencie,
 6. Warunki i styl życia ludzi w różnych zakątkach świata,
 7. Zróżnicowanie rasowe i religijne ludności świata,
 8. Zróżnicowanie rozwoju społeczno–gospodarczego wybranych państw,
 9. Lekcje terenowe na wybrany wspólnie temat,
 10. Wybitni polscy geografowie, podróżnicy, zdobywcy ważnych obiektów geograficznych na Ziemi,
 11. Propozycje uczniów.

 Iwona Skalińska